Hírek (1956)
Október 19., péntek

Az energiaellátás helyzetével, külföldi adósságaink ügyével, az életszínvonal alakulásával, az 1957. évi tervvel és több időszerű ipari, mezőgazdasági kérdéssel foglalkozott az Országos Tervhivatal sajtótájékoztatója

A sajtótájékoztatón Berei Andor, az Országos tervhivatal elnöke tartott beszámolót, s többek között elemezte, hogyan valósítjuk meg az 1956. évi terveket. Megállapította, hogy az idén a három legfontosabb feladat: az életszínvonal emelése, a beruházások elvégzése és külföldi adósságaink rendezése. (…)
Az előirányzott beruházási programot majdnem teljesen végre tudjuk hajtani. Előreláthatólag az idén több mint 12 milliárd forint jut beruházásokra. (…) Kevésbé kedvező azonban a kép külföldi adósságaink rendezése terén. A kapitalista országokkal szemben adósságunk évről évre emelkedett. (…)
Az Országos Tervhivatal javasolja a Minisztertanácsnak, hogy a papírhelyzet megjavítása érdekében importáljunk papírt. Arra azonban nem lehet számítani, hogy a jelenlegi súlyos papírhelyzet gyorsan, lényegesen javul.


Vita Somogy megye mezőgazdasági helyzetéről

A Társadalom- és Természettudományi Társulat agrártudományi szakosztálya pénteken Kaposvárott a Vörös Csillag filmszínházban több mint ezer ember részvételével széles körű vitát rendezett.(…)
Vadicskó József, a kadarkúti Szabadság Tsz tagja felszólalásában az elmúlt évek helytelen tsz-szervezéséről beszélt. Mint mondotta, a szövetkezeti fejlesztési terv teljesítésekor Somogyban több helyütt a legelrettentőbb módszerektől sem riadtak vissza. Én magam tanúja voltam olyan esetnek – mondotta -, amikor rendőrökkel hozatták be a dolgozó parasztokat a városba, hogy aláírassák velük a belépési nyilatkozatot. Ilyennek többé nem szabad előfordulnia!


Az akadémiai intézetek dolgozói megvitatták az értelmiségi határozattal kapcsolatos teendőket

A Magyar Tudományos Akadémia intézeteinek dolgozói pénteken délután az Akadémia dísztermében aktívaülésen vitatták meg a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége értelmiségi határozatával kapcsolatos teendőket. (…)
A vitában elsőnek Szalai Sándor akadémiai levelező tag szólalt fel.
- Az értelmiségiekkel szemben az elmúlt időszakban tanúsított bizalmatlansággal kapcsolatban fel kell vetnünk azt a kérdést – mondotta -, hogy az Akadémia vezetősége, amely bár bizonyos területeken kétségtelenül küzdött ez ellen a bizalmatlansági áramlat ellen, mégis milyen mértékben volt ennek a bizalmatlanságnak képviselője és végrehajtója? Véleményem szerint feltétlenül szükség volna az elnökség ilyen irányú önkritikájára is. (…)
A továbbiakban kifejtette, hogy Magyarországon nemcsak rehabilitálandó akadémikusok, tudósok vannak, hanem rehabilitálandó tudományágak is, mint például a lélektan, a szociológia, vagy a logika bizonyosfajta modern stúdiuma.


„Rehabilitálják iskolánkat és igazságtalanul elmozdított tanárainkat” – követelték a szegedi főiskolások

(…) Szőke Sándor másodéves hallgató vitaindító referátumában terjesztette elő a főiskolások kívánságait, problémáit. A DISZ Központi Vezetőségének most nyilvánosságra hozott nyilatkozata – mondotta – az egyetemi mozgalom időszerű kérdéseiről, nem nyugtatja meg az ifjúságot, mert az egyetemi reform megvalósítását csak a következő tanévtől kezdve és csak folyamatosan ígéri. A szegedi főiskolások és egyetemisták mielőbbi tetteket várnak.

Kiadják a Petőfi köri vitát, az íróközgyűlés anyagát

Tekintettel arra a széles körű érdeklődésre, amellyel az ország közvéleménye a DISZ Petőfi Körében, a TTIT Kossuth-klubjában, az Írószövetség közgyűlésén és másutt lezajlott társadalmi, politikai és a gazdasági vitákat kísérte, a Hazafias Népfront Országos Tanácsa elhatározta, hogy az elmúlt hónapokban lezajlott fontosabb viták anyagát sorozatban kiadja.
A sorozat kiadásának célja elsősorban az, hogy a viták teljes anyagát mindenki számára hozzáférhetővé tegye. Ez lehetővé teszi bizonyos régebbi keletű hamisítások, rágalmazások jóvátételét is.


Rajk Lászlóné a népi kollégiumoknak adta át a részére kiutalt kártérítést

Az Igazságügyminisztérium Rajk László özvegyének az igazságtalanul elszenvedett börtönévekért és az őket ért anyagi károk egy részének megtérítésére 200.000 forintot utalt ki. Rajk Lászlóné az összeget a népi kollégiumi mozgalom rendelkezésére bocsátotta.
- Könyvtáros vagyok – hangzik Rajk Lászlóné ezzel kapcsolatos nyilatkozata -, ezért fizetést kapok. 1956 augusztus óta igazságtalanul meggyilkolt férjem után nyugdíjat folyósítanak részemre, így hiányt nem szenvedek. (…)
- A rettenet éveit úgysem lehet megfizetni. Váljék hát azok hasznára, akik hibáinkat helyrehozzák – fejeződik be a nyilatkozat.


Törülköző papírból

Érdekes kísérlet folyik a Vegyipapírgyárban: papírból akarnak törülközőt készíteni. Az újdonság csak egyszeri használatra készülne, tisztálkodáshoz, utazás, kirándulás idején. Előnye, hogy könnyű és kis helyen elfér. Ha a kísérlet sikerül, hamarosan megjelennek az üzletekben a papírtörülközők.

Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának