Kronológia


1956. november 3., szombat

Átalakul a kormány: miniszterelnök és külügyminiszter Nagy Imre; államminiszterek: Tildy Zoltán, Kovács Béla, B. Szabó István (FKGP), Bibó István, Farkas Ferenc (Petőfi Párt), Kádár János, Losonczy Géza (MSZMP), Fischer József, Kelemen Gyula, Kéthly Anna (Szociáldemokrata Párt), valamint Maléter Pál mint honvédelmi miniszter. Az előző kormány valamennyi szakminiszterét felmentik.

Kádár János, a megmagyarázhatatlan távollétében is - Nagy Imre javaslatára - tagja marad a kormánynak.

A parlamentben délelőtt megkezdődnek a magyar-szovjet katonai tárgyalások a csapatkivonások részleteiről, a hősi emlékművek megóvásáról, az ünnepélyes búcsúztatásról. A szovjet hadsereget Mihail Malinyin vezérezredessel az élén egy héttagú tábornoki küldöttség képviseli, a magyar néphadsereget pedig Maléter Pál vezérőrnagy, Kovács István vezérőrnagy és Szűcs Miklós ezredes képviseli. A tárgyalás simán zajlik le. Megállapodnak, hogy a megbeszélések a szovjet parancsnokságon folytatódnak este 10 órakor.

Délután Tildy Zoltán és Losonczy Géza nemzetközi sajtótájékoztatója az Országházban a szovjet csapatmozdulatokról, a magyar-szovjet tárgyalások állásáról, az ellenforradalmi veszélyről, az 1945 utáni változások megőrzéséről. Tildy Zoltán szerint a nemzeti kormány mindent meg fog tenni, hogy a teljes egyenjogúság és függetlenség alapján nyílt, becsületes, jószomszédi viszonyt alakítson ki Magyarország és a Szovjetunió között. Losonczy Géza hitet tesz a most lezajlott forradalom vívmányai mellett, mindenekelőtt a nemzeti függetlenség megőrzése mellett, és leszögezi, hogy a kormány nem fogja tűrni a kapitalizmus visszaállítását.

A csepeli munkástanács és az Újpesti Forradalmi Bizottság a sztrájk beszüntetése mellett dönt.

Országosan előkészületek történnek a munka november 5-i, hétfői általános felvételére.

A Karhatalmi Bizottság közgyűlése Király Bélát választja meg a Nemzetőrség főparancsnokává, helyettesévé Kopácsi Sándort. Állást foglalnak a munka azonnali felvétele mellett.

Délben Nagy Imre fogadja az osztrák követet, aki kormánya nevében cáfolja, hogy Ausztria felől emigránsok tömege érkezhetne Magyarországra.

A szovjet csapatok lezárják az osztrák határt.

A Petőfi Kör koalíciós alapon újjáalakul. Elnöke Jónás Pál. A kör hetilap és Valóság címen folyóirat indítását határozza el.

Turchányi Egon, Mindszenty bíboros titkára vezetésével katonák és kispapok lefoglalják az Állami Egyházügyi Hivatal irattárát, és megkezdik az iratok elszállítását.

Este 8 órakor Mindszenty József hercegprímás rádiószózatot intéz a nemzethez. Mindszenty bíboros e rádióbeszédében - amelyet a Kádár-rendszer támadott és meghamisított, anélkül, hogy közölni engedett volna - a lefolytatott harcot nem forradalomnak, hanem szabadságharcnak minősíti. "Demokratikus vívmányokat fejlesztő, szociális érdekektől helyesen és igazságosan korlátolt magántulajdon alapján álló, kizárólag kultúr-nacionalista elemű nemzet és ország akarunk lenni" ..."nem helyezkedünk szembe a történelmi haladás igazolt irányával, sőt az egészséges fejlődést mindenben előmozdítjuk" - hangoztatja többek között. Jogosnak és kívánatosnak tartja a keresztény hitoktatás szabadságának, a katolikus egyház intézményeinek és társulatainak, köztük sajtójának visszaadását. "Mi magyarok az európai népek családi, bensőséges békéjének zászlóvivőiként akarunk élni és cselekedni" - állapítja meg a hercegprímás.

Tildy Zoltán államminiszter a Mindszenty-beszéd elhangzása után Nagy Imre és miniszterei nevében köszönetét fejezi ki a hercegprímásnak "a nagy segítségért", amelyet a bíboros a rádiószózatával a nemzeti kormánynak nyújtott. Különösen megköszöni Mindszenty beszédéből a munkára szóló felhívást, a semlegesség helyeslését és követelését, a magánbosszú elítélését, a pártatlan bíróságok illetékességének kiemelését és a pártoskodás helytelenítését.

A szovjet-magyar tárgyalásokról kiadott közlemény szerint a szovjet fél leállította újabb csapatok Magyarországra áramlását.

Este 10 órakor a magyar kormány katonai küldöttsége Maléter Pál honvédelmi miniszter vezetésével Tökölön, a Magyarországi Szovjet Haderők Főparancsnokságán folytatja a délelőtti tárgyalásokat a Malinyin tábornok vezette szovjet katonai küldöttséggel.

Kezdetben a tárgyalások a szívélyesség jegyében folynak.

Éjféltájt Ivan Szerov tábornok, a szovjet KGB vezetője a tárgyalóteremben letartóztatja a magyar katonai küldöttséget. Az akcióban Piros László és magyar ÁVH-sok is részt vesznek. (Néhány hét múlva Malétert, Kovácsot és Szűcsöt átadják a magyar hatóságoknak, Erdeit szabadon bocsátják.) Este Nagy Imre középszintű román pártküldöttséget (Walter Roman) fogad, és késő éjszakáig tárgyal velük.
Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának