Hírek (1956)
November 1., csütörtök

A kisipari szövetkezetek országos forradalmi intézőbizottsága közli:

hogy 3 millió forintos segélyalapot létesített a forradalmi harcokban kárt szenvedett szövetkezeti tagok és szövetkezetek részére.

A forradalmi karhatalmi bizottság közleménye

A forradalmi karhatalmi bizottságtól kapott értesülés szerint az elmúlt éjszaka általában csend volt a fővárosban. Néhány helyen történt csak rendzavarás, ezeken a helyeken azonban a karhatalmi szervek azonnal közbeléptek. Az V. kerületben elfogták a néhány hónappal ezelőtti Izabella utcai rablógyilkosság elkövetőjét, aki most szökött ki a börtönből. Fegyveresen a Deák téri rendőrkapitányság épületéhez ment és fenyegetőzött.
(…)
Újpesten fosztogató banda került kézre, amely hamis igazolványokkal mint a forradalmi bizottság tagjai öt féldisznót, négy hízott kacsát és három láda őszibarackot raboltak.
(…)
A forradalmi karhatalmi bizottság továbbra is megakadályoz minden rendbontást, garázdálkodást. Folyik a felderítés megszervezése, a területi zászlóalj szervezése, szervezik az épületek biztonságának védelmét, a közlekedési gócpontok, a legfontosabb objektumok ellenőrzését, s általános igazoltatást vezetnek be.


Dokumentumfilm készül a győzelmes forradalmi harcokról

A Magyar Híradó és Dokumentum Filmgyár operatőrjei, Csák János, Hildebrand István, Sós Imre, Sziklai Kornél és Theisz Béla filmfelvételeket készítettek a magyar ifjúság győzedelmes forradalmi harcairól. (…) A Magyar Híradó és Dokumentum Filmgyár operatőrjei most a film felvételeinek kiegészítése céljából Bécsbe kívánnak utazni, hogy ott megörökítsék azt a rokonszenv-megnyilvánulást, amellyel a különböző országok juttatják el Bécsen keresztül hazánknak segítségüket, gyógyszer és egyéb küldeményeiket.

A 2. számú Szekérfuvarozó Vállalat

központjának dolgozói november 3-án 9 órakor jelenjenek meg a központban fizetésükért, negyedévi prémiumukért, valamint a forradalmi tanács megalakulása céljából.

Megalakult a Keresztény Magyar PártIsmét megkezdik a tüzelőárusítást – egyelőre csak kis tételekben

A Belkereskedelmi Minisztérium TÜZÉP Igazgatóságának ideiglenes forradalmi bizottsága értesíti a lakosságot, hogy az összes budapesti tüzelőanyag-telepeken és az állami, valamint magán-kiskereskedésekben vásárlónként egy mázsa tüzelőanyagot adnak ki.

A Külügyminisztérium forradalmi bizottságának nyilatkozata:

(…)
Közöljük a nyilvánossággal, hogy október 30-án délelőtt eljuttattuk a Minisztertanács elnökéhez javaslatunkat, amelyben kidolgoztuk Magyarország örök semlegességének megvalósításához szükséges intézkedéseket.


Petőfi Párt néven újjáalakult a volt Nemzeti ParasztpártNagy Imre miniszterelnök vette át a külügyminiszteri tárcát

A Minisztertanács szűkebb kabinetjének csütörtök délelőtti ülésén úgy döntöttek, hogy a Külügyminisztérium vezetését – miniszterelnöki megbízatásának megtartásával – Nagy Imre veszi át. A változást az tette szükségessé, hogy érvényesülhessen a magyar népi kormány új, független külpolitikai irányvonala,az az irányvonal, amely a varsói szerződéssel kapcsolatos azonnali tárgyalásokat és a szovjet csapatok kivonásával kapcsolatos tárgyalásokat tartja legsürgősebb feladatának.

Pécsett és egész Baranyában ünnepi a hangulat.

A munkástanács Mindenszentek napját nyilvánította ünneppé november 7. helyett. Az élelmiszerüzletek az ünnepi rend szerint tartanak nyitva. A kórházak, a vendéglátóipari üzemek, valamint a napközi otthonok és a bölcsődék zavartalanul működnek.

Megalakult az Európa Könyvkiadó

November 1-jén összeült a volt Új Magyar Könyvkiadó munkástanácsa. Megválasztotta a kiadó kilenc tagú forradalmi bizottságát és két egyhangú határozatot fogadott el:
1.) Az intézmény új neve: Európa Könyvkiadó;
2.) Azonnali hatállyal leváltják Rákos Ferenc igazgatót mint a Rákosi-klikk egyik legkártékonyabb és legjellemtelenebb képviselőjét.


A volt politikai foglyok

szabaduló levelük felmutatása ellenében a Benczúr utca 27. szám alatt igazolást kapnak. Jelentkezni lehet naponta reggel 8 órától.

Az olasz követség teljes kórház berendezését ajánlotta fel sebesültjeink részéreKádár János beszéde

- Magyar munkások! Parasztok! Értelmiségiek!
- Sorsdöntő órában szólunk azokhoz, akiket a nép és a haza iránti hűség, a szocializmus tiszta eszméinek becsületes szolgálata vezetett ahhoz a párthoz, melyet a sztálinizmus magyar képviselői: Rákosi és klikkje vak és bűnös politikával a zsarnokság és nemzeti rabság eszközévé züllesztett. Ez a kalandorpolitika lelkiismeretlen módon eltékozolta azt az erkölcsi és eszmei örökséget, melyet ti, a régi világban becsületes harccal és véráldozattal egybegyűjtöttetek, melyet ti, nemzetünk függetlenségéért és demokratikus haladásunkért vívott küzdelemben megszereztetek. Rákosiék súlyosan megsértették nemzeti tisztességünket és önérzetünket, amikor semmibe vették hazánk szuverenitását, szabadságát és könnyelműen tékozolták nemzeti vagyonunkat.
(…)
- Őszintén beszélünk hozzátok. A nép felkelése válaszút elé érkezett. Vagy lesz elég ereje a magyar demokratikus pártoknak vívmányaik megszilárdítására, vagy szembekerülünk a nyílt ellenforradalommal. Nem azért ömlött a magyar ifjak, honvédek, munkások és parasztok vére, hogy a Rákosi-féle önkényuralmat az ellenforradalom uralma váltsa fel.
(…)
- Az új párt egyszer s mindenkorra szakít a múlt bűneivel!
- Történelmünk e nagyszerű, de súlyos órájában felhívunk minden magyar dolgozót, akit a nép és haza odaadó szeretete vezérel, hogy csatlakozzon pártunkhoz, melynek neve: Magyar Szocialista Munkáspárt.
- A párt szervezésének megindítására, ügyeinek intézésére és a pártalapító országos kongresszus legsürgősebb összehívására előkészítő bizottság alakult, amelynek tagjai Donáth Ferenc, Kádár János, Kopácsi Sándor, Losonczi Géza, Lukács György, Nagy Imre és Szántó Zoltán. A párt lapot ad ki, melynek címe: Népszabadság.


Nagy Imre fontos közlése Andropov szovjet nagykövetnek

Nagy Imre, a Minisztertanács elnöke és megbízott külügyminiszter ma, november 1-jén délelőtt magához kérette Andropov urat, a Szovjetunió magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét. Közölte vele, hogy a Magyar Népköztársaság kormányához hiteles értesülések érkeztek újabb szovjet katonai alakulatoknak Magyarországra való bevonulásáról. Követelte ezeknek a szovjet katonai alakulatoknak haladéktalan azonnali visszavonását. Kijelentette a szovjet nagykövetnek, hogy a magyar kormány a varsói szerződést azonnal felmondja, egyidejűleg kinyilatkoztatja Magyarország semlegességét, az Egyesült Nemzetek Szervezetéhez fordul és az ország semlegességének védelmére a négy nagyhatalom segítségét kéri.
A szovjet nagykövet tudomásul vette a Minisztertanács elnökének és megbízott külügyminiszterének tiltakozását és közlését, s megígérte, hogy haladéktalan választ kér kormányától.


Megalakult a Keresztény Front

Megalakult a Keresztény Front az összes keresztény politikai csoportosulásokat és pártokat egységesítő szándékkal. A Keresztény Front ideiglenes vezetősége tíz évi illegális munkája után pénteken délután tartja első ülését. A börtönből szabadult vezetőség felszólítja a vidéki szervezett tagokat, hogy vegyék fel a kapcsolatot a budapesti központtal. (V., Petőfi Sándor utca 5.)

Nagy Imre, a Minisztertanács elnöke és megbízott külügyminiszter rádiószózata a magyar néphez

Magyarország népe! A magyar nemzeti kormány a magyar nép és a történelem előtti mély felelősségérzettől áthatva, a magyar nép millióinak osztatlan akaratát kifejezve kinyilvánítja a Magyar Népköztársaság semlegességét.
A magyar nép a függetlenség és egyenjogúság alapján, az ENSZ alapokmánya szellemének megfelelően igaz barátságban kíván élni szomszédaival, a Szovjetunióval és a világ valamennyi népével.
(…)
Magyarország dolgozó milliói! Védjétek és erősítsétek forradalmi elszántsággal, önfeláldozó munkával, a rend megszilárdításával hazánkat, a szabad, független, demokratikus és semleges Magyarországot!


Kaposvárott csütörtökön délelőtt lefegyverezték a helyőrség volt parancsnokait, akik korábban parancsot adtak ki a lakosság lövetésére, és akik az ÁVH-sokat bújtatták.A dunapentelei helyőrség is a szabadságharcosok oldalára állt

A dunapentelei forradalmi nemzeti bizottság első ülésének döntése után a dunapentelei helyőrség a szabadságharcosok oldalára állt és az első napok vérengzéseiért felelős vezető tisztjeit csütörtökön lefegyverezte.

Maléter Pál ezredes, a honvédelmi miniszter első helyettesének felhívása

Honfitársaim!
A fegyveres forradalmi harc során minden harcos büszkén vette tudomásul, hogy dolgozóink sztrájkkal támogatják harcunkat. Minden harc után a békés építés korszakának kell elkezdődnie, hogy ezzel biztosíthatók legyenek a forradalom vívmányai.
(…)
Magyar dolgozók!
Erősítsétek a szabad, független, semleges Magyarországot, drága hazánkat.
Vegyétek fel a munkát!


A Magyar Rádió jelentése 23 óra 30 perckor:

A budapesti szovjet nagykövetség közölte, hogy a magyar légierő repülőtereit a szovjet hadsereg páncélos erőkkel körülvette abból a célból, hogy biztosítsa a Magyarországon tartózkodó szovjet csapatok állománya hozzátartozóinak és sebesültjeinek légi úton történő elszállítását. A magyar légierő teljes állománya készen volt a túlerő elleni védekezésre. A kormány azonban felelőssége teljes tudatában megtiltotta a tűzmegnyitást. Így a légierő csapatai fegyelmezetten, lövés nélkül állnak szemben az ott lévő szovjet erőkkel, várva a szovjet csapatok elvonulását.

A Magyar Írók Szövetségének nyilatkozata

A magyar írók kivették részüket a forradalom előkészítéséből. Kötelességük, hogy őrködjenek a forradalom tisztaságán is. Követelik, hogy vonják felelősségre mindazokat, akik a nép ellen vétkeztek. (…) Felszólítunk mindenkit, hogy a vétkeseket bántatlanul adják át a nemzetőrség vagy a honvédség járőreinek. A személyi bosszú méltatlan hozzánk! Meggyőződésünk, hogy a magyar nép ebben is egyetért íróival. A világ szeme rajtunk, csodálja forradalmunk tisztaságát. Ne essék rajta folt!
A Magyar Írók Szövetsége nevében Benjámin László, Déry Tibor, Ignotus Pál, Illyés Gyula, Németh László, Szabó Lőrinc, Tamási Áron, Veres Péter, Zelk Zoltán


A budapesti Forradalmi Honvédelmi Bizottmány és a honvédelmi miniszter parancsa

Megparancsoljuk:
1.) Az események során alakulataiktól elszakadt, valamint szabadságon, eltávozáson lévő tisztek, tiszthelyettesek és honvédek amennyiben nem tartoznak rendfenntartó egységhez, 24 órán belül jelentkezzenek a jelenlegi tartózkodási helyük szerint illetékes helyőrségi, vagy nemzetőrségi parancsnokságon.
2.) A forradalomban részt vevő és most szervezett csoporthoz tartozó honvédszemélyek további intézkedésig maradjanak csoportjukkal és velük együtt vegyenek részt a rendfenntartó munkában.
3.) Alakulatától elszakadt valamennyi honvédszemély, bárhova tartozik, jelentse tartózkodási helyét alakulatának.
A forradalmi rend megteremtése és megvédelmezése megköveteli, hogy honvédségünk minden tagja becsülettel teljesítse feladatát a nép szolgálatában.


A Caritas képviselője Mindszenty bíborosnál

Mindszenty bíboros szerdán budapesti palotájában fogadta több ország Caritas szervezetének küldöttségét, hogy megbeszélje a Magyarországnak szánt Caritas-segély megszervezését.

Részletek Eisenhower elnök rádió- és televíziós beszédéből

Washington
Eisenhower elnök szerda esti beszédében örömmel üdvözölte a szovjet uralom ellen magyarországi és lengyelországi megmozdulást, nyilvános biztosítékokat ajánlott fel Oroszországnak atekintetben, hogy az Egyesült Államok nem keres magának „katonai szövetségeseket” Kelet-Európában.
(…)
Magyarországon – mondotta – „ez a bátor nép mint oly sokszor a múltban, kockára tette puszta életét, hogy megszabaduljon idegen uraitól.
Ma úgy látszik, új Magyarország kél életre e harcból, olyan Magyarország, amely – szívből reméli – megismeri majd a teljes és szabad nemzeti létet. (AP)


Az orosz nyelv elveszti monopolhelyzetét az NDK-ban

Berlin
A politikai helyzet alakulásának új szakasza a népi demokráciákban most az NDK-ban is érezteti hatását. Ennek következménye, hogy az orosz nyelvoktatás elveszti eddigi egyeduralmi helyzetét az iskolákban és az egyetemeken.


Odaítélték a vegyészeti Nobel-díjat

Stockholm
A Tudományos Akadémia csütörtökön a vegyészeti Nobel-díjat Sir Cyril Norman brit professzornak és Nikolaj Nikolajevics Szemjonov szovjet professzornak ítélte oda a vegyi reakció mechanizmusáról folytatott kutatásukért. (AFP)


Összefoglaló az egyiptomi helyzetről

London
Csütörtökre virradó hajnalon brit és francia tengeri és légitámadások érték Egyiptomot. A támadások közvetlen célja a Szuezi-csatorna megszerzése. (AP)


Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának